Ustawa o Slim VAT bez senackich poprawek

Korekty faktur w SLIM VAT

Zgodnie z założeniami Slim Vat, zostały wprowadzone uproszczenia dotyczące zasad korygowania faktur.  SLIM VAT zakłada całkowite odejście od otrzymania potwierdzenia odebrania korekty przez nabywcę towarów lub usług. Podatnik w przypadku faktur korygujących in minus będzie dokonywał obniżenia podstawy opodatkowania  i VAT pod warunkiem, że w posiadanej przez niego dokumentacji będzie znajdować się potwierdzenie, że dokonał uzgodnienia ze swoim kontrahentem warunków tej transakcji. Odnosząc się do faktury korygujących in plus uregulowany został moment ich ujęcia. Zgodnie z założeniami SLIM VAT korekta będzie dokonywana na bieżąco w okresie wystawienia faktury korygującej (w związku z przyczynami zaistniałymi po dokonaniu sprzedaży).

Spójne kursy walut

SLIM VAT to ujednolicenie kursów walut. Podatnik dzięki nowym przepisom może  do VAT zastosować  zasady przeliczenia kursu walut takie jak dla przeliczenia w podatku dochodowym. Zmiana ta ma  uprości  rozliczenia.

Wydłużony termin na wywóz towarów dla eksporterów

Dotąd podatnik miał prawo by zastosować stawkę 0% do zaliczki eksportowej pod warunkiem, że w ciągu 2 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym otrzymał zaliczkę nastąpiła sprzedaż eksportowa i jednocześnie sprzedawca otrzymał dokument IE 599 przed złożeniem deklaracji.

Nowe regulacje w ramach SLIM VAT wydłużają termin wywozu towarów z obowiązujących dotąd dwóch miesięcy aż do pół roku. SLIM VAT ma być ułatwieniem dla eksporterów, i ograniczyć dokonywanie korekt deklaracji przez nich.

Odliczenie VAT w przypadku nabycia usług noclegowych w celu ich odsprzedaży

Pakiet SLIM VAT  daje  możliwość odliczenia podatku naliczonego od usług noclegowych, pod warunkiem, że zakup usługi noclegowej służy dalszej odsprzedaży. Wcześniej podatnicy nie mogli korzystać z odliczenia VAT.

Wydłużenie terminu do odliczenia VAT naliczonego dla rozliczających się miesięcznie

Od 1 stycznia 2021 podatnik będzie mógł ująć fakturę łącznie w ciągu czterech miesięcy bez konieczności korygowania deklaracji. Zniweluje to ilość korekt wynikających jedynie z upłynięcia okresu, w którym podatnik miał prawo do odliczenia VAT z faktur. Dla podatników rozliczających się kwartalnie zasady się nie zmieniły, odliczenia na bieżąco mogą oni dokonać w dwóch następnych kwartałach po kwartale, w którym powstało prawo do odliczenia.

Zwiększenie limitu na prezenty o małej wartości

Dotąd zgodnie z regulacjami ustawy o podatku od towarów i usług  podatnik przekazując nieodpłatnie prezenty powyżej 10 zł zobowiązany był prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości osób, którym przekazał prezenty. Ewidencja nie musiała być prowadzona do prezentów o wartości do 10 zł. Takie prezenty nie podlegały również opodatkowaniu. SLIM VAT powiększa kwotę jednorazowych prezentów o małej wartości z 10 zł na 20 zł.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *